Allmänna villkor och bestämmelser för fastighetsförmedlingstjänster av ALPHA LUXE GROUP

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1. Dessa Allmänna Villkor (hädanefter benämnda "Villkoren") reglerar affärsrelationen mellan ALPHA LUXE GROUP doo (hädanefter benämnd som "Förmedlaren") och en fysisk eller juridisk person (hädanefter benämnd som "Kunden") som ingår ett skriftligt förmedlingsavtal med Förmedlaren. Villkoren är en integrerad del av förmedlingsavtalet mellan Förmedlaren och Kunden. Kunden erkänner och godkänner dessa Villkor genom att fullfölja förmedlingsavtalet i sin helhet.

BEGREPP OCH DERAS BETYDELSE

Artikel 2

 1. Fastighetsmäklaren eller Mäklaren är ALPHA LUXE GROUP d.o.o., ett aktiebolag beläget på Mate Vlašića 17, 52440 Poreč, Kroatien, som uppfyller villkoren för fastighetsförmedling enligt Fastighetsmäklarlagen (hädanefter benämnd som "Medlaren").
 2. En fastighetsförmedlingsagent är en fysisk person som är registrerad i Register över fastighetsförmedlingsagenter och som är anställd av Mäklaren eller är anställd av en juridisk person som har ett samarbetsavtal med Mäklaren eller har ett personligt samarbetsavtal med Medlaren (hädanefter benämnd som "Agenten").
 3. Fastighetsförmedling innefattar åtgärder av fastighetsmäklare för att koppla ihop uppdragsgivaren med en tredje part, samt att förhandla och förbereda för avslut av rättsliga transaktioner relaterade till en särskild fastighet, särskilt de relaterade till köp, försäljning, byte, uthyrning, leasing osv.
 4. Kunden är en fysisk eller juridisk person som ingår ett skriftligt förmedlingsavtal med en Fastighetsagent.
 5. En tredje part är varje person som Fastighetsmäklaren försöker koppla ihop med Kunden för att förhandla om avslut av rättsliga transaktioner relaterade till en särskild fastighet, oavsett om Mäklaren också har ett förmedlingsavtal med Tredje Parten (hädanefter benämnd som "Tredje Parten").
 6. Fastighet avser en del av markytan och allt som permanent är förbundet med marken ovan eller under ytan, som bestäms av generell förordning om ägande och andra grundläggande rättigheter.
 7. Förmedlingsarvodet är det belopp som huvudmannen måste betala Mäklaren för mäklartjänster.

ERBJUDANDE

Artikel 3 Medlarens erbjudande bygger på den information som mottagits skriftligt och muntligt av Kunden. Kunden bör vara medveten om möjligheten till fel i fastighetens beskrivning och pris samt möjligheten att den annonserade fastigheten redan har sålts, hyrts ut eller dragits tillbaka från försäljning av fastighetsägaren. Mäklaren ansvarar inte för fel i fastighetens beskrivning eller pris eller några frågor relaterade till fastighetsägarens tillbakadragande från transaktionen. Erbjudanden och meddelanden bör hållas konfidentiella av Kunden och endast lämnas ut till tredje part med Förmedlarens skriftliga godkännande. Om mottagaren av Medlarens erbjudande redan känner till den erbjudna fastigheten måste de omedelbart informera Mäklaren skriftligt via e-post eller rekommenderat brev.

FASTIGHETSFÖRMEDLINGS AVTAL

Artikel 4 Fastighetsförmedlingsavtalet (hädanefter: Avtalet) avser överföring eller etablering av specifika rättigheter till fastigheter och/eller tillgångar kopplade till fastigheter. Mäklaren, som förmedlare, är ansvarig för att hitta och sammanlänka med tredje partens huvudmän för att förhandla och avsluta den rättsliga transaktionen på uppdrag av Kunden. Kunden måste betala Mäklaren en förmedlingsavgift (hädanefter: Avgift) om den rättsliga transaktionen slutförs. Detta inkluderar slutsatsen av ett föravtal varigenom avtalsparterna överenskommer att ingå ett centralt avtal. Avtalet görs skriftligen för en specifik period. Om avtalsparterna har skilda åsikter om avtalsperioden, avslutas Avtalet efter 12 månader från avtalets datum och kan förlängas flera gånger genom ömsesidigt avtal.

EXKLUSIV FÖRMEDLING - EXKLUSIVT AVTAL

Artikel 5 Det Exklusiva Förmedlingsavtalet förpliktar Kunden att inte anlita någon annan förmedlare för det förmedlade arbetet. Antag att Kunden sluter en rättslig transaktion utanför Förmedlaren under det Exklusiva Förmedlingsavtalet, för vilken Förmedlaren fick en förmedlingsorder. I så fall måste Kunden betala Förmedlaren en Förmedlingsavgift och alla ytterligare kostnader som uppstod under förmedlingen. Medlaren måste informera Kunden om de rättsliga följderna av exklusivitet-exklusivitetsklausulen innan det exklusiva förmedlingskontraktet sluts. Ett avtal om ensam förmedling som sluts för en viss period upphör när avtalet som det förmedlades för är slutfört eller när den överenskomna perioden löper ut. Om det Exklusiva Förmedlingsavtalet avslutas av skäl som anges i föregående stycke måste Kunden ersätta Mäklaren för de separat överenskomna kostnaderna som uppstått. Antag att Kunden sluter en rättslig transaktion inom 12 månader efter det Exklusiva Förmedlingsavtalet på grund av Förmedlarens handlingar. I så fall måste Kunden betala Förmedlingsavgiften till Förmedlaren i sin helhet om inget annat avtalats.

UPPSÄGNING AV FÖRMEDLINGS AVTAL

Artikel 6 Ett förmedlingsavtal som sluts för en bestämd period kommer att avslutas vid utgången av den överenskomna tiden om avtalet som var föremål för förmedlingen inte slutfördes inom den perioden eller om någon av parterna avslutar avtalet enligt bestämmelserna i förmedlingsavtalet. Om Kunden är skyldig att betala för kostnader som Mäklaren haft och detta uttryckligen avtalats, måste Kunden ersätta Mäklaren för dessa kostnader. Beställande part kan säga upp förmedlingen om uppsägningen inte strider mot principen om god tro. Uppsägningsförfarandet bör inte användas för att beröva förmedlaren ersättning eller medvetet skada deras rättigheter. Antag att under tiden för förmedlingsavtalet eller inom 12 månader efter dess uppsägning träder Kunden i en rättslig transaktion med en Tredje Part som introducerades till dem av Medlaren eller en annan Medlare. I så fall kommer Kunden att anses ha handlat mot principen om god tro och måste betala Förmedlingsavgiften.

MÄKLARENS SKYLDIGHETER

Artikel 7 Vid förmedling för slutsatsen av ett köp-, hyres- eller leasingavtal av fastigheter, är mäklaren skyldig att särskilt utföra följande: tillhandahålla dokumentation som bevisar äganderätt eller andra absoluta rättigheter av berörd fastighet, utföra nödvändiga åtgärder för att presentera fastigheten på marknaden, lämpligen annonsera fastigheten, och utföra alla andra aktiviteter som överenskomits i förmedlingsavtalet som överstiger den vanliga presentationen. Mäklaren har rätt till speciella, förbestämda kostnader. De måste möjliggöra inspektion av fastigheten och medla i förhandlingar för att söka slutföra ett kontrakt som explicit relaterar till den fastighet de förhandlar om, i relation till den fastigheten, eller med det företag de förmedlar för. Om kontraktets ämne är mark, måste de kontrollera markens syfte enligt reglerna om planering i relation till den marken. De måste informera Kunden om alla relevanta omständigheter som är kända för dem, eller som de borde känna till, och göra Kunden medveten om bestämmelserna i Lagen om Förebyggande av Penningtvätt och Finansiering av Terrorism (OG 108/17, 39/19).

Efter att ha slutfört köpeavtalet och med Kundens förvärv av fastigheten, om samma uttrycker intresse och utan rätt till ytterligare kompensation, åtar sig Mäklaren att utföra en eller flera av följande åtgärder:

 1. i samarbete med leverantörer av rättslig hjälp;
 2. i fall med företag som tillhandahåller nyttoförmåner, registrera Kunden som en ny användare av tjänsterna.

KUNDENS SKYLDIGHETER

Artikel 8 Genom att ingå ett Förmedlingsavtal med Mäklaren, åtar sig Kunden följande skyldigheter: tillhandahålla bevis på uppfyllelse av åtaganden till tredje parter och registrera alla oregistrerade belastningar på den fastighet som är föremål för kontraktet, tillhandahålla Mäklaren med ett energicertifikat för fastigheten, informera Mäklaren om huruvida fastigheten representerar Kunden och deras makes/sambos äktenskapliga egendom, tillhandahålla Mäklaren och en tredje part intresserad av att slutföra den förmedlade affären med all relevant information om den efterfrågade egendomen, vilket inkluderar beskrivning av fastigheten och priset. Kunden måste informera Mäklaren skriftligen om alla förändringar relaterade till affären för vilken de har auktoriserat medlaren, särskilt de som relaterar till ägande av fastigheter. Samtidigt med slutsatsen av den rättsliga transaktionen måste Kunden betala förmedlingskostnaderna. Kunden är inte skyldig att gå in i förhandlingar om att slutföra en förmedlad affär med en Tredje Part som hittats av mäklaren eller att ingå i ett juridiskt kontrakt. Dock skulle Kunden vara ersättningsskyldig om de inte handlade i god tro och måste ersätta alla kostnader som uppstått under förmedlingen, vilka kostnader inte får vara mindre än 1/3 av den överenskomna avgiften men inte större än den överenskomna avgiften. Kunden kommer att vara ersättningsskyldig om de agerat bedrägligt och underlåtit att tillhandahålla eller tillhandahålla felaktig information som är relevant för förmedlingsaffären för att slutföra förmedlingsaffären. Skadan kommer att beräknas genom de kostnader som Mäklaren haft i den nämnda affären, vilka kommer att uppgå till minst 1/2 av den överenskomna avgiften.

MÄKLARARVODE

Artikel 9 Avtalet bestämmer mäklararvodets storlek, vilket kan vara antingen en procentandel av fastighetens köpeskilling eller ett fast belopp. I fallet med ett hyres- eller leasingavtal baseras arvodet på den månatliga hyran eller leasingbeloppet, med undantag för hyresavtal längre än 60 månader (5 år), där arvodet är minst 150% av den månatliga hyran eller leasingbeloppet. Det överenskomna mäklararvodet inkluderar alla åtgärder i Artikel 7 av Allmänna Villkor. Dock, för aktiviteter som inte omfattas av Artikel 7 men utförs på Kundens begäran, är den timvisa mäklaravgiften HRK 50 € (med ord: femtio euro). Om Mäklaren utför ytterligare aktiviteter på Kundens begäran som inte täcks av Artikel 7, måste Kunden ersätta Mäklaren för mäklingstimmen och de uppstådda kostnaderna. Förfallodagen för mäklarens timtaxa och återbetalning av kostnader är 15 dagar från deras inträffande. Antag att den juridiska transaktionen inkluderar ett förhandsavtal där Kunden och Tredje Parten kommit överens om att slutföra huvudavtalet för fastigheten, inklusive handpenning och en del av köpeskillingen. I så fall är mäklararvodet förfallet i två lika delar: den första den dagen handpenningen betalas och en del av den överenskomna köpeskillingen, och den andra vid avslutande av huvudavtalet. Antag att den juridiska transaktionen innefattar ett förhandsavtal utan handpenning eller överenskommen köpeskilling. I så fall är mäklararvodet förfallet vid avslutandet av huvudavtalet eller vid utgången av den deadline som specificeras i föravtalet för att avsluta huvudavtalet. Om Kunden eller Tredje Parten drar sig ur den medlade transaktionen måste de fortfarande betala medlingsavgiften som bestäms av denna artikel och det avslutade förmedlingsavtalet. Kunden måste också betala Arvodet när de sluter en juridisk transaktion med en Tredje Part som introducerats av Mäklaren och som uppnår samma syfte som den medlade transaktionen. Antag att Kunden sluter en juridisk transaktion annorlunda än den medlade, som uppnår samma syfte eller berör den fastighet som är föremål för förmedling. I så fall måste de betala Arvodet enligt Allmänna Villkors prislista. Mäklaren anses ha möjliggjort för Kunden att ta kontakt med Tredje Parten om de direkt visade Kunden fastigheten, ordnade ett möte mellan Kunden och Tredje Parten, tillhandahöll Tredje Partens e-postadress eller informerade Kunden om fastighetens plats. Mäklaren har rätt till ersättning inom 12 månader från avtalets uppsägning om Kunden sluter en juridisk transaktion med en Tredje Part huvudsakligen på grund av Mäklarens insatser innan uppsägningen. Om Kunden drar sig ur vid avslutandet av den medlade transaktionen efter att ett godtagbart erbjudande har lämnats, måste de betala det överenskomna Arvodet. Kunden är också skyldig att betala Arvodet om det medlade juridiska transaktionsavtalet ingås med någon naturlig eller juridisk person relaterad till äktenskap, utomäktenskapliga eller familje, medlemskap, eller kroppsledning, eller på något annat sätt med en tredje part, oavsett om den personen deltog i förhandlingarna.

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 10 Detta avtal omfattas av Lagen om Fastighetsmäkling, Civilskyddslagen och andra tillämpliga lagliga bestämmelser för ämnen som inte uttryckligen anges i detta avtal. Dessa Allmänna Villkor trädde i kraft den 1 januari 2020. Eventuella ändringar eller tillägg som strider mot dessa Villkor är endast giltiga om Mäklaren godkänner dem skriftligt. I fallet med ett enskilt avtal med principen som skiljer sig från bestämmelserna i detta avtal, ska kraven i det separata avtalet gälla. ALPHA LUXE GROUP d.o.o., representerad av Robert Budimir, VD.

PRISLISTA FÖR FASTIGHETSMÄKLINGSARVODEN

 1. KÖP OCH FÖRSÄLJNING: Provision beräknas som en procentandel av det totala köp- eller försäljningspriset, med den högsta provisionen på 6% och den lägsta på 4%.
 2. FÖRSÄLJNING: Arvodet för förmedling vid försäljning av fastigheter (debiteras från säljaren) är 2-4%, men minst 1 000,00 euro.
 • KÖP: Arvodet för förmedling vid köp av fastigheter (debiteras från köparen) är 2-3%, men minst 1 000,00 euro.
 1. BYTE: Vid byte av fastigheter debiteras en provision på 2-3% från varje inblandad part, beräknad utifrån värdet på den fastighet som förvärvats av varje part. V. UTHYRNING OCH HYRA: Arvodet debiteras som en procentandel av hyran och betalas av båda parterna.

För uthyrning och leasing debiteras arvodet från hyresvärden och hyresgästen, och procentandelen baseras på den månatliga hyran:

 • 100% minimum för uthyrningar eller leasingar upp till 11 månader
 • 100% för uthyrningar eller leasingar mellan 12 och 59 månader
 • 150% minimum för uthyrningar eller leasingar på 60 månader (5 år) eller mer Mervärdesskatt tillämpas på alla avgifter.

Företagsnamn: ALPHA LUXE GROUP d.o.o. za usluge Huvudkontor: Mate Vlašića 17, Poreč Registrerad vid Handelsrätten i Pazin, aktiekapital HRK 20 000,00, fullt inbetald.

MBS: 130092679, OIB: 69925939724 Transaktionskonton: IBAN HR27 2340 0091 1110 03017, öppnade med Privredna Banka Zagreb dd, BIC/SWIFT: PBZGHR2X.

Styrelsemedlemmar: Robert Budimir, Direktör (representerar företaget oberoende och individuellt). Dessa priser omfattas av Lagen om Fastighetsmäkling och andra tillämpliga lagliga bestämmelser.